Payroll contract

Payrollovereenkomst

Bij een payrollovereenkomst zijn drie partijen betrokken, namelijk de werknemer, de inlener (onderneming waar de weknemer daadwerkelijk arbeid verricht) en wij als payrollonderneming. De payrollovereenkomst is erop gericht dat het juridisch werkgeverschap overgaat naar LPD. Hierdoor ontstaat er een payroll contract tussen LPD en de werknemer, waardoor de arbeidsrechtelijke risico’s en werkgeversverplichtingen ten laste komen van LPD.

Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op branche-cao

Wij zijn aangesloten bij de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU). De essentie van payroll is dat de arbeids¬voorwaarden voor de medewerker vanaf de eerste dag van het payroll contract zijn gebaseerd op de voor uw branche geldende cao. Het brutoloon, arbeidsduurverkorting, toeslagen, kostenvergoedingen, loonsverhogingen, periodieken, eenmalige uitkeringen, eindejaars- en 13e maanduitkeringen als ook vakantiedagen en vakantiebijslag, zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor werknemers bij u in dienst en worden ook meegenomen in het payroll contract.

In het payroll contract is het van belang dat vooraf besloten wordt voor het contracturen-model of het werkuren-model. Bij het contracturenmodel wordt vooraf afgesproken hoeveel uur de medewerker per week/maand werkzaam zal zijn. In het werkurenmodel worden wekelijks/maandelijks de uren doorgegeven.

Ook voor de duur van het payroll contract zal vooraf een keuze gemaakt worden. Mocht de opdracht een projectomschrijving hebben dan kan deze beschrijving als einde dienstverband gelden. De exacte formulering zal samen met LPD opgesteld worden.

Pensioen via LPD

Via LPD kunt u pensioen afsluiten bij het ABP (voor overheid) of het StiPP. ABP-gerechtigden melden wij vanaf de eerste werkdag aan. Voor het StiPP-pensioen gelden andere regels. Conform ABU-cao zijn wij verplicht na 26 gewerkte weken een medewerker aan te melden voor het StiPP basispensioen, het pensioen voor de flexbranche. StiPP basis is geldig voor 52 gewerkte weken. Aansluitend wordt het StiPP plus pensioen afgesloten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van StiPP.

Ziekterisico

Hoewel niemand daar vooraf vanuit gaat kan het voorkomen dat de payroll-medewerker verzuimd. Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de medewerker. Deze begeleiding wordt door de professionals van Zorg van de Zaak uitgevoerd. Als organisatie kunt u ervoor kiezen de eventuele ziektedagen te laten crediteren. LPD neemt dan het volledige financiële risico op ziekte voor haar rekening.

Transitievergoeding

In de wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding opgenomen. Medewerkers die langer dan twee jaar werkzaam zijn geweest bij eenzelfde bedrijf krijgen deze vergoeding. Om eventuele transitiekosten na afloop van het dienstverband niet aan u te hoeven doorbereken kan LPD de transitievergoeding in de omrekenfactor opnemen. Uiteraard is bij een te verwachten kort dienstverband een tarief exclusief deze vergoeding verstandiger.

Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999