Privacystatement

LPD is een arbeidsbemiddelingsbureau met een specialisatie in de branches Overheid en Onderwijs. Daarnaast zijn wij actief in het MKB. LPD deelt de gezamenlijke visie van Zorg van de Zaak dat ‘werken mensen gelukkiger maakt’. Hierin staan goede arbeidsvoorwaarden en persoonlijk contact met onze (payroll en detacherings)medewerkers en opdrachtgevers voorop.

LPD werkt hard aan onze kerndoelstelling, een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en uitdagend onderwijs. Hierin zoeken wij doorlopend naar de weg waarbij alle betrokken partijen, onze opdrachtgevers, onze payroll- en detacheringsmedewerkers en LPD, tevreden zijn. Dit streven wij na door persoonlijk contact met onze medewerkers in combinatie met goede arbeidsvoorwaarden en een gedegen en dienstverlenende service, ondersteund met ruime branchekennis, naar onze opdrachtgevers.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen, of die met u in verband kunnen worden gebracht. Het gaat om uw individuele gegevens, dus niet gegevens over de organisatie waarbij u werkt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn e-mailadressen, telefoonnummers, naam en adres.

Daarnaast zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die bij wet extra beschermd zijn, omdat ze gevoelige informatie kunnen bevatten. Hierbij kunt u denken aan gegevens die informatie bevatten over uw ras, geloofsovertuiging, gezondheid of seksuele geaardheid.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis Op het moment dat u voor LPD kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid van de gegevens die u verstrekt.

Wij kunnen u vragen of u als kandidaat of opdrachtgever tevreden over ons bent. Om onszelf te blijven verbeteren, doen we regelmatig tevredenheidsonderzoeken. Zo blijven we leren. We gebruiken uw gegevens alleen voor tevredenheidsonderzoeken als u hier toestemming hebt gegeven.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken ontvangen wij van uw als kandidaat of werknemer of van de werkgever. We kunnen ook gegevens van u krijgen als u de website bezoekt.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Bij het uitwisselen van gegevens zijn verschillende groepen mensen en bedrijven betrokken. Deze groepen kunnen niet al uw persoonsgegevens in zien, maar krijgen alleen de informatie die zij nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast delen we nooit informatie zonder uw toestemmming.

LPD kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Bedrijven waar we mee samen werken
Om te zorgen dat LPD zo efficiënt mogelijk kan werken, hebben we sommige diensten uitbesteed aan andere bedrijven. Zij zorgen bijvoorbeeld een goed werkend registratiesysteem. Met al deze partners hebben wij afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten, om ervan verzekerd te zijn dat zij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy beschermen. Het gaat hierbij om de volgende partners:

Het datacenter van Zorg van de Zaak Netwerk. Alle gegevens die wij van u krijgen, wordt hier veilig opgeslagen.
Afas Portal : voor werknemer registratie, online personeelsdossiers.

Verder verstrekken wij gegevens aan:

 • Pensioenfonds: Stip/ ABP
 • UWV
 • Belastingdienst

Met andere partijen: als u daarom vraagt
Als u wilt, kunnen we informatie uitwisselen met andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Justis voor het aanvagen van VOG
 • Inlenende partij (opdrachtgever)

Als de wet overtreden wordt
Als de wet overtreden wordt, of als hier een vermoeden van is, kan LPD andere partijen inschakelen. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen bij de politie. Hiervoor hebben we niet uw expliciete toestemming nodig.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging
Wij besteden veel aandacht aan het beveiligen van onze systemen en het beschermen van uw persoonsgegevens. Een belangrijk deel van onze informatievoorziening is ondergebracht in het sterk beveiligde datacenter van Zorg van de Zaak, het netwerk van gezondheidsbedrijven waar ook LPD onderdeel van uitmaakt. Bij LPD verwerken we zoveel mogelijk gegevens elektronisch. Op die manier kunnen we uw persoonsgegevens het beste beschermen.

We hanteren de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen:

Indien u (nog) niet voor LPD heeft gewerkt:

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact wanneer u niet voor LPD hebt gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u voor LPD werkt/heeft gewerkt:
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor LPD.

Als u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven in de portal van LPD. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door LPD. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor LPD onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens zien en verwerken. Medewerkers van LPD volgen een gedragscode voor het omgaan met persoonsgegevens

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken
Binnen Zorg van de Zaak Netwerk is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van de Privacywetgeving

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke persoonsgegevens LPD van u heeft? Wilt u deze laten corrigeren of verwijderen? Er zijn verschillende rechten waar u gebruik van kunt maken, zoals het recht op correctie of het recht van vergetelheid. LPD zal uw gegevens aanpassen of verwijderen als u hierom vraagt, en wanneer dit niet in strijd is met de wet. We kunnen ook de gegevens die we over u hebben, aan u bekend maken, of aan u overdragen. Ook hiervoor geldt dat het niet in strijd mag zijn met de wet.

Voor het bekijken, overdragen, aanpassen of verwijderen van gegevens kunt u contact opnemen met info@LPD.nl.

Over dit Privacy Statement

Dit is het privacystatement van LPD, gevestigd te Hoensbroek. LPD is onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. We kunnen dit privacystatement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 24 april 2018.

Vragen over privacy?

Welke rechten heb ik?
In de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming staan de rechten beschreven die u als persoon heeft. We zullen uw verzoeken nakomen wanneer deze niet in strijd zijn met de wet.

Kort samengevat heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u de persoonsgegevens die u met LPD gedeeld heeft, ten alle tijden kunt inzien en kunt ontvangen in een machineleesbaar formaat, zodat u deze kan overdragen aan derde partijen.
 • Het recht om vergeten te worden. u kunt een verzoek indienen om (een deel van) uw gegevens bij ons te laten verwijderen. LPD heeft voor sommige gegevens een bewaarplicht die zwaarder telt dan het recht om deze gegevens te verwijderen.
 • Het recht op inzage. U mag uw dossier ten alle tijden opvragen bij LPD en zelf inzien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Is informatie onvolledig of klopt deze niet? Dan kunt u dit laten corrigeren en aanvullen.
 • Het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat LPD(tijdelijk) uw gegevens niet mag verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Wilt u dat bepaalde gegevens die wij van u hebben, niet verwerkt worden? Dan kun u daar bezwaar tegen maken.
Gebruik maken van uw rechten?
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, en u staat onder begeleiding via LPD, dan kunt u dit bespreken met uw recruiter. Deze kan u informatie geven over de mogelijkheden en de gevolgen die uw verzoeken kunnen hebben op de verdere behandeling. Als er iets van u wordt verwijderd of gecorrigeerd, wordt hiervan een aantekening gemaakt in het dossier.

Werkt u niet via LPD, maar hebben wij wel persoonsgegevens van u waar u een verzoek over in wilt dienen? Neem dan contact op met het bedrijfsbureau via info@lpd.nl. Binnen vier weken ontvangt u een reactie.

De rechten en andere wetten
LPD houdt zich niet alleen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook aan andere wetten. We zijn bijvoorbeeld verplicht om personeelsdossiers zeven jaar lang te bewaren. Het kan dus zijn dat u zich op een recht beroept, en we dit verzoek moeten afwijzen, omdat het in strijd is met een andere wet dan de AVG. We zullen u hier altijd van op de hoogte brengen. Als een gedeelte van u gegevens verwijderd kan worden, en een gedeelte niet, zullen we u hier ook over inlichten.
Wat kan er fout gaan met mijn gegevens?
LPD gaat zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om. Ook verzamelen we niet teveel en beveiligen we alles zo goed mogelijk. Toch kan er natuurlijk iets misgaan. Wanneer bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over jouw financiele positie, bij iemand belanden die deze gegevens niet zou mogen bezitten, kan dit negatieve gevolgen voor jou hebben. Als er een datalek ontstaat, waarbij bijzondere persoonsgegevens (financiele positie of jouw BSN) in handen komen van mensen die deze niet horen te hebben, loop je twee risico’s:
 • Stigmatisering en uitsluiting (op basis van gezondheidsgegevens)
 • Identiteitsfraude (op basis van jouw BSN)
Maakt LPD gebruik van cookies?
Ja. LPD maakt gebruik van cookies bij het bezoeken van onze website. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen als je onze website bezoekt. Wanneer je onze website bezoekt verschijnt een banner waarmee u op gebruiksvriendelijk wijze kunt kiezen welke soort cookies je toe wilt staan. Afhankelijk van uw keuze worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Essentiele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen

Voorkeurscookies
Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren. Deze analytische cookies worden geplaatst met het programma Google Analytics. Dit programma is eigendom van Google. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met Google. Wij hebben hierbij aanvullende maatregelen genomen die zorgen dat uw privacy beschermd blijft.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo uw gebruikservaring te kunnen verbeteren

Marketing cookies
Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Andere vragen over privacy?
Neem dan contact op met info@lpd.nl.

Klacht indienen

Vindt u dat LPD niet goed met uw (bijzondere) persoonsgegevens omgaat? Of bent u het niet eens met iets anders binnen LPD? Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan bij verschillende partijen:

 • Bij LPD zelf, via info@lpd.nl
 • Binnen het Zorg van de Zaak Netwerk: bel 030-2123880 of stuur een e-mail naar klachten@zorgvandezaak.nl
 • U kan ook een klacht indienen bij andere instanties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999

088 - 00 88 999 | info@lpd.nl